Terms and Conditions - Procema BV

Do you have any questions?? 0345 534 748

Location: Plantijnweg 11, 4104 BC Culemborg

Language:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP, LEVERINGEN EN BETALING

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANDELSMIJ. PROCEMA B.V.

1. Definities

a) In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities, voor zover daaraan op enige plaats in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk een andere betekenis wordt toegekend: 

 • Aanbieding’: iedere aanbieding en/of mededeling van Procema, in welke vorm dan ook, om tegen een bepaalde prijs een bepaald Product te leveren aan Afnemer.
 • Aflevering’: het moment waarop de door Procema op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Afnemer te leveren Producten worden geleverd door of vanwege Procema, op het overeengekomen afleveradres.
 • Algemene Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden van verkoop, levering en betaling van Procema.
 • Afnemer’: de niet-consument die een overeenkomst met Procema aangaat of wil aangaan of aan wie Procema een aanbieding doet of aan wie Procema een leverantie of prestatie verricht.
 • Overeenkomst’: de afspraken, in welke vorm dan ook, met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Procema aan Afnemer.
 • Partijen’: Procema en Afnemer.
 • Procema’: Handelsmij. Procema B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te De Meern en kantoorhoudende te (4104 BC) Culemborg aan de Plantijnweg 11, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 11033548, eveneens zijnde de partij degene die deze voorwaarden hanteert.
 • Producten’: alle zaken die op basis van een tussen Procema en Afnemer gesloten overeenkomst door Procema geleverd zijn of geleverd zullen worden.

b) Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de niet-consument die een overeenkomst met Procema aangaat of wil aangaan of aan wie Procema een aanbieding doet of aan wie Procema een leverantie of prestatie verricht.

c) Onder producten wordt verstaan: alle zaken die op basis van een tussen Procema en de afnemer gesloten overeenkomst door Procema geleverd zijn of geleverd zullen worden.


2. Toepasselijkheid

a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met betrekking tot de verkoop door Procema van de Producten, waaronder iedere Aanbieding en iedere Overeenkomst tussen Procema en Afnemer waarop Procema deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

b) De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Procema, waar voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

c) De algemene voorwaarden van Afnemer worden door Procema uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die van de Algemene Voorwaarden afwijken en/of algemene inkoopvoorwaarden van Afnemer, zijn op Aanbiedingen en Overeenkomst tussen Procema en Afnemer slechts van toepassing, indien en voor zover Procema deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 

d)  De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Procema worden gewijzigd en/of aangevuld. Afnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Wijzigingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden door Afnemer behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Procema en gelden uitsluitend voor die betreffende Aanbieding en/of Overeenkomst, waarbij de wijziging en/of aan aanvulling is overeengekomen.

e) Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel van een Aanbieding en/of Overeenkomst nietig of vernietigbaar is op grond van het toepasselijk Nederlands recht, zullen Procema en Afnemer met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling. De door Partijen overeengekomen bepaling zal alsdan worden geacht de oorspronkelijke bepaling te hebben vervangen. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

f) In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Voorwaarden en een bepaling in een Aanbieding en/of een Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Aanbieding en/of Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Aanbieding en Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst. 

3. Aanbiedingen

a) Alle Aanbiedingen van Procema zijn, ongeacht of deze zijn geschied rechtstreeks ten kantore van Procema dan wel middels agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers geheel vrijblijvend. Procema is gerechtigd Aanbiedingen en/of Overeenkomsten, alsmede alle wijzigingen daarop, te allen tijde te herroepen, te wijzigen of niet te accepteren, zonder opgaaf van redenen.

b) De door Procema uitgebrachte Aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. De in een Aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

c) Een Overeenkomst tussen Procema en Afnemer komt eerst tot stand na een schriftelijke opdrachtbevestiging door Procema, dan wel doordat Procema met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Dit is een bewijsovereenkomst.

d) Mondelinge Aanbiedingen en/of Overeenkomsten, ook indien deze betrekking hebben op wijzigingen of annuleringen van een Aanbieding en/of Overeenkomst, binden Procema niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dit is een bewijsovereenkomst. 

4. Levering

a) Procema is gerechtigd elke werkdag tussen 08.00 en 16.00 uur of op een met Afnemer overeen te komen ander tijdstip de Aflevering van de Producten te laten plaatsvinden. 

b) De Producten zullen door Procema in haar voor leveranties gebruikelijke transportverpakking worden afgeleverd. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn, hetgeen onder inhoudt dat de transportmiddelen tot aan de deur van het afleveradres moeten kunnen komen. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de Producten en het eventueel laden van de retourvracht, zal Afnemer voldoende personeel en mechanische hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen.

c) Afnemer dient ervoor te zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de Producten kan worden aangevangen, niet langer dan vijftien minuten bedraagt en dat eventuele retourvracht direct kan worden meegenomen. De Afnemer is aansprakelijk voor de vertragingsschade, indien de wachttijd langer is dan vijftien minuten. Onder vertragingsschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen de kosten van Procema voor de vrachtwagen, de vrachtwagenchauffeur en het eventueel te laat komen bij het volgende afleveradres van Procema. De Aflevering wordt geacht te zijn verricht zodra de Producten op het losperron of voor de ingang van het magazijn op het overeengekomen afleveradres zijn geplaatst.

d)  Afnemer is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer, om welke redenen dan ook, de afname van de Producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de Aflevering, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Afnemer onder meer bevoegd de zaken op te slaan en te verzekeren voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder maar niet uitsluitend stijging van de rechten, heffingen en premies en de opslagkosten, verschuldigd zijn.

e)  Vanaf het moment van Aflevering komen de Producten voor risico van Afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

f)  Procema heeft het recht de Aflevering op te schorten, indien de Afnemer enig aan Procema verschuldigd bedrag onbetaald heeft gelaten, nadat dit opeisbaar is geworden.

5. Levertijd

a)  De overeengekomen, of de door Procema opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen voor Procema. Procema streeft ernaar zich zoveel mogelijk aan de in de Overeenkomst gegeven indicatieve levertermijnen te houden, doch door overschrijding daarvan is Procema niet van rechtswege in verzuim.

b) Bij niet tijdige Aflevering dient Afnemer Procema schriftelijk in gebreke te stellen en Procema een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Onder redelijke termijn wordt een termijn van tenminste twee weken na ingebrekestelling verstaan.

c) De door Procema opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat Afnemer alle gegevens, waarvan Procema aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, aan Procema heeft verstrekt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen: de plaats waar de Aflevering zal plaatsvinden.

d)  Als wijzigingen in de Overeenkomst ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde tijd langer is, is Procema bevoegd de levertijd met die extra benodigde tijd te verlengen. 

6. Deelleveringen

a) Het is Procema toegestaan de Aflevering in gedeelten te laten geschieden. Indien de Aflevering in gedeelten geschiedt, is Procema bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Overmacht

a)  Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van Procema kan niet aan haar worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt en dus sprake is van overmacht.

b) Onder overmacht wordt - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, buiten de schuld van Procema, doch waardoor Procema niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; de omstandigheid dat Procema een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; bovenmatig ziekteverzuim; stagnatie door storm, vorst of andere weersinvloeden; internetstoringen; computerstoringen; storingen waardoor de fabriek geheel of gedeeltelijk niet in werking is; brand; algemene vervoersproblemen.

c) Tijdens overmacht worden de Afleverings- en andere verplichtingen van Procema opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Procema niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden gerekend vanaf de eerste dag na dat zij de op haar rustende verplichting niet is nagekomen, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

d) Indien Procema bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de geleverde Producten c.q. het leverbare deel van de Producten afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur zonder opschorting, korting of verrekening te voldoen.

8. Prijs

a) Tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, gelden de door Procema afgegeven prijzen in Euro's, exclusief BTW, op basis van door Procema gehanteerde minimum hoeveelheden en inclusief kosten van verzending en Aflevering.

b) De door Procema afgegeven prijzen worden doorgaans eenmaal per jaar – in januari – geïndexeerd.

c)  Een Overeenkomst zal worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen, of indien geen prijzen zijn overeengekomen: tegen de bij Aflevering geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

d) Indien Procema met Afnemer een prijs overeenkomt, is Procema niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs indien Procema kan aantonen dat zich tussen het moment van Aanbieding en Aflevering een prijswijziging van tenminste 5 procent heeft voltrokken ten aanzien van de grondstoffen, valuta en/of lonen, wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties of anderszins niet voorzienbare omstandigheden. Afnemer is tot betaling van deze prijsverhoging gehouden. Met name zullen rechten, heffingen en belastingen op de goederen of op de grondstoffen waaruit deze zijn vervaardigd, voor zover uitgevoerd of verhoogd na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten, voor rekening van Afnemer komen.

e) Afnemer kan niet vorderen dat de overeengekomen prijs wordt verlaagd vanwege, onder meer maar niet uitsluitend, een prijswijziging ten aanzien van de grondstoffen, valuta en/of lonen, wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties of anderszins niet voorzienbare omstandigheden.

f) Indien Afnemer een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, heeft Procema het recht om de in de Aanbieding en/of Overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden, zoals onder meer maar niet uitsluitend de uiterlijke betaaldatum van (delen van) de Overeenkomst, eenzijdig te wijzigen voor toekomstige Afleveringen onder de Aanbieding en/of Overeenkomst.

9. Gebreken

a) Afnemer dient bij Aflevering te controleren of de Producten beantwoorden aan de Overeenkomst, alvorens deze te verwerken. Over gebreken die Afnemer na deugdelijke controle heeft kunnen constateren, dient Afnemer binnen drie dagen na Aflevering schriftelijk te protesteren onder opgave van redenen.

b) Over mogelijke gebreken, die Afnemer ook na deugdelijke controle niet heeft kunnen constateren, dient Afnemer nadat hij heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken dat het Product niet aan de daaraan te stellen vereisten voldoet, binnen drie dagen schriftelijk bij Procema te protesteren onder opgave van redenen, doch uiterlijk binnen één maand na Aflevering. 

c) Verwerking van de Producten geldt als acceptatie. Op Afnemer rust de bewijslust dat de Producten waarop de gebreken betrekking hebben, dezelfde zijn als die door Procema zijn geleverd.

d) Afnemer is op straffe van verlies van zijn (garantie-)rechten gehouden binnen de termijnen als vermeld onder a) en b) Procema schriftelijk te melden dat de Producten niet conform de Overeenkomst zijn geleverd. 

e)  Ook indien Afnemer tijdig en conform de onder a) en b) van dit artikel genoemde voorwaarden reclameert, blijft de verplichting van Afnemer tot betaling en afname van de Producten bestaan.

f) Retourzending van de Producten zonder voorafgaand overleg met Procema is niet toegestaan. Indien dergelijke retourzending toch plaatsvindt, komen de kosten voor zowel het vervoer als de opslag van de Producten na aankomst, alsmede alle overige hieruit voortvloeiende kosten, voor rekening en risico van Afnemer.

g) De melding van gebreken dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de betreffende gebreken te bevatten, zodat Procema in staat is hierop adequaat te reageren. Afnemer dient Procema in de gelegenheid te stellen de klacht(en) te onderzoeken, onder meer maar niet uitsluitend door Procema de toegang tot de gekochte goederen te (doen) verschaffen. 

10. Aansprakelijkheid

a) Procema is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke (individuele) toepassing door Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van de opslag, het vervoer, het gebruik of de toepassing van de Producten of namens Procema verstrekte informatie met betrekking tot de eigenschappen, specificaties, toepassingen, etc. van de Producten. Indien door Procema een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, is dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij Procema schriftelijk vermeldt dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Procema kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld, noch voor het gedrag of voor de resultaten verkregen door het gebruik van de desbetreffende Producten, noch voor enige schade door of aan de betreffende Producten toegebracht en noch voor het eventueel afwijken van een getoond model, monster of voorbeeld, met uitzondering van hetgeen hierover in onder b) van dit artikel is bepaald. 

b) De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Procema of haar leidinggevende ondergeschikten.

c)  Elke aansprakelijkheid van Procema is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Procema in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en Procema aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Procema beperkt tot een maximum van tweemaal de factuurwaarde van de Producten, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d) Procema is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor door Afnemer geleden en nog te lijden:

 • indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • schade die bekend wordt na twaalf (12) maanden gerekend vanaf de rechtens aan Procema toe te rekenen schadeveroorzakende gebeurtenis;
 • schade die is ontstaan door onoordeelkundige of onzorgvuldige verwerking;
 • schade die is ontstaan door gebruik voor een ander doel dan waartoe de Producten bestemd zijn;
 • schade die is ontstaan door het niet (of niet juist) opvolgen van aanwijzingen en instructies van Procema;
 • schade die is ontstaan doordat Procema is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste gegevens.

e) Indien de Producten door Afnemer of een derde worden verwerkt, dan vrijwaart Afnemer Procema reeds nu voor alsdan voor alle aanspraken die een consument op Procema mocht hebben uit hoofde van afdeling 3 van titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

f) Afnemer vrijwaart Procema tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Procema aan Afnemer geleverde Producten, indien en voorzover Procema jegens deze derden niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, indien deze derden zelf Afnemer waren geweest.

g) Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding één jaar na de dag waarop de Afnemer bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Procema daarvoor, tenzij Afnemer binnen deze termijn een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt.

11. Emballage

a) Afnemer is verplicht leenemballage, die niet voor éénmalig gebruik bestemd is, waaronder tevens pallets worden begrepen, binnen veertien dagen na Aflevering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Afnemer dient met Procema een afspraak te maken voor de datum en het tijdstip waarop de leenemballage wordt opgehaald door Procema. De leenemballage zal worden opgehaald op hetzelfde adres als waarop de Aflevering heeft plaatsgevonden, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

b) Indien Afnemer zijn verplichting tot retourneren van leenemballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. De leenemballage blijft eigendom van Procema en mag door Afnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de Aflevering. Procema is gerechtigd aan Afnemer voor deze leenemballage statiegeld in rekening te brengen. Mocht er leenemballage zijn beschadigd of verloren zijn gegaan, dan is Afnemer voor de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk. Procema is in dat geval gerechtigd het door Afnemer betaalde statiegeld te verrekenen met de door haar geleden schade.

12. Betaling

a) Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op een door Procema aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. In ieder geval dient de betalingstermijn van acht dagen, of zoals anders overeengekomen, te worden beschouwd als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. 

b) Vorderingen van Afnemer op Procema zijn niet voor verrekening vatbaar met het door Afnemer aan Procema verschuldigde bedrag.

c) Eventuele geschillen tussen Procema en Afnemer over kwaliteit van de Producten uit hoofde van door Afnemer ingediende reclames, geven Afnemer nimmer het recht op verrekening, opschorting of korting.

d) Indien Afnemer niet binnen acht dagen na de factuurdatum het volledige gefactureerde bedrag heeft voldaan, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is Afnemer over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij rente over een gedeelte van een kalendermaand wordt berekend als een volle maand.

e) Indien Afnemer één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, worden alle overige ten name van Afnemer bij Procema openstaande vorderingen terstond opeisbaar en is Afnemer vanaf de vervaldatum aan Procema een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,0% per kalendermaand of een gedeelte van een kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand wordt berekend als een volle maand. Afnemer is voorts aan Procema verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die Procema door de niet tijdige betaling door Afnemer heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld ter hoogte van 20% van het door Afnemer aan Procema verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40, =.

f)  Het totale met de Aanbieding en/of Overeenkomst gemoeide bedrag is daarnaast in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer:

 • Sprake is van faillissement van Afnemer of surseance van betaling, of aanvraag c.q eigen aangifte daartoe;
 • de onder curatele stelling van Afnemer is aangevraagd;
 • enig beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd, waardoor het verder uitoefenen van diens onderneming kan worden bedreigd;
 • Afnemer in liquidatie treedt; en/of
 • de onderneming van Afnemer overgaat als bedoeld in art. 662 ev. van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

g) Bonussen, kortingen en dergelijke, voor zover van toepassing, gelden slechts indien Afnemer al zijn verplichtingen jegens Procema stipt is nagekomen. 

13. Ontbinding

a) Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde gericht aan de andere Partij. De Overeenkomst zal worden geacht te zijn ontbonden op het moment dat de schriftelijke verklaring de nietontbindende Partij heeft bereikt.

b) Alvorens Afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Procema richt, zal Afnemer in elk geval Procema schriftelijk in gebreke stellen en Procema een redelijke termijn gunnen om alsnog na te komen, onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming door Procema. 

c)  Procema is, onverminderd haar recht om nakoming te vorderen, te allen tijde gerechtigd om zonder ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Afnemer in enig opzicht in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst tekort schiet, in het bijzonder zijn verplichting tot betaling en tot inontvangstneming van de Producten;
 • aan Procema omstandigheden ter kennis komen die haar gegronde vrees geven dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Afnemer weigert de krachtens artikel 16 van de Algemene Voorwaarden overeengekomen waarborgsom te voldoen;
 • het faillissement van Afnemer is aangevraagd, of Afnemer surseance van betaling vraagt of de onder curatele stelling van Afnemer is aangevraagd.; 
 • enig beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd, waardoor het verder uitoefenen van diens onderneming kan worden bedreigd;
 • Afnemer in liquidatie treedt; en/of
 • de onderneming van Afnemer overgaat als bedoeld in artikel 662 ev. van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

d) In geval van ontbinding krachtens een van de onder lid c. genoemde ontbindings- gronden is Procema gerechtigd tot het volgende: 

 • de door Procema geleverde Producten voor rekening en risico van Afnemer naar elders te vervoeren en op te slaan of in eigen bedrijf opgeslagen te houden;
 • alle verdere verplichtingen of leveranties, onverschillig uit welk contract, op te schorten;
 • alle Overeenkomsten door enkele kennisgeving te ontbinden en de geleverde Producten terug te nemen;
 • vergoeding door Afnemer van alle door Procema geleden schade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

e) Onverminderd het onder d) bepaalde, is Procema in geval van ontbinding in elk geval gerechtigd als schadevergoeding te vorderen het eventueel nadelig verschil tussen de overeengekomen prijs en de marktconforme prijs van de in het geding zijnde hoeveelheid Producten op de vierde werkdag na de dag waarop Afnemer van de ontbinding in kennis is gesteld.

14. Eigendomsvoorbehoud

a)  Alle door Procema geleverde en nog te leveren Producten blijven eigendom van Procema totdat Afnemer alle vorderingen, voortvloeiende uit alle met Procema gesloten Overeenkomsten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopprijs, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden, de Aanbieding en/of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van Afnemer van enige verplichting uit de Aanbieding en/of Overeenkomst. Procema is bevoegd haar eigendomsrechten uit te oefenen en de Producten op te eisen indien Afnemer in enig opzicht tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Procema. Het risico van de Producten gaat over op Afnemer op het moment van de Aflevering, als bedoeld in artikel 4 a) van de Algemene Voorwaarden. 

b)  Totdat de eigendom van de Producten is overgegaan als bedoeld in voorgaand artikel, is Afnemer niet gerechtigd de door Procema geleverde Producten buiten het kader van de normale bedrijfsuitvoering te verkopen en te verwerken. Het is Afnemer verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Procema de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

c) Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Procema te merken en te bewaren en Procema te vrijwaren van verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden en, voor zover mogelijk, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Procema. Dit geldt eveneens voor die gevallen waarbij de Procema de Producten bij haar moet opslaan, ongeacht of dit op verzoek van Afnemer gebeurt. Op eerste verzoek van Procema, zal Afnemer alle rechten op de betrokken verzekeraars cederen aan Procema. 

d)  Afnemer geeft Procema, dan wel een door Procema aan te wijzen derde, reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om in alle gevallen waarin Procema haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Procema zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

e)  Indien en voor zover Procema eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Procema onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer (enig onderdeel van) de Producten verloren zijn gegaan dan wel zijn beschadigd en/of indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten of anderszins daarop zekerheidsrechten willen vestigen of doen gelden. 

15. Doorlevering

a)  Tenzij Procema uitdrukkelijk uitsluitend voor eigen gebruik van Afnemer heeft geleverd, is Afnemer gerechtigd de Producten door te verkopen en te leveren mits:

 1. Afnemer garandeert dat de Producten niet door hem of door een derde tezamen, met andere artikelen welke concurrerend zijn ten opzichte van enig door Procema in de handel gebracht product, worden aangeboden dan wel in enige promotionele actie worden gebracht; en
 2. Afnemer garandeert dat de Producten door hem of door een derde in de originele van Procema afkomstige verpakking worden doorverkocht; en
 3. Afnemer met de derde(n) waaraan hij doorverkoopt en/of -levert een kettingbeding overeenkomt waarin de onder hierboven genoemde voorwaarden ongewijzigd zullen worden opgenomen.

b)  Indien de Producten op enig moment, zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van Procema, door Afnemer of een derde in strijd met artikel 15 onder a) in het handelsverkeer worden gebracht, te koop worden aangeboden of worden overgedragen, dan verbeurt Afnemer, zonder dat daarvoor ingebrekestelling is vereist, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, aan Procema een direct opeisbare boete van euro 5.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat zulk handelen voortduurt, met een maximum van euro 115.000,00 per soort Producten dat daarbij betrokken is, waaronder wordt begrepen dat ieder soort Product een eigen artikelnummer binnen Procema heeft.

Art. 16 Nadere zekerheden

a) Procema is te allen tijde gerechtigd om te verlangen dat Afnemer op eerste verzoek van Procema voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van Procema op Afnemer, uit welken hoofde ook, ten genoegen van Procema, (nadere) voor Procema conveniërende zekerheden stelt. De omvang van de gevraagde zekerheden moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van Afnemer jegens Procema. Procema bepaalt welke zekerheden dienen te worden gevestigd. Procema kan in ieder geval verlangen dat Afnemer een waarborgsom betaalt op de hierna omschreven wijze.

b) Afnemer dient op eerste verzoek van Procema een waarborgsom aan Procema te betalen, die tot zekerheid strekt voor de nakoming door Afnemer van diens verplichtingen jegens Procema. De hoogte van de te betalen waarborgsom kan door Procema eenzijdig worden bepaald.

c) De betaling van de waarborgsom geschiedt op een nader door Procema aan te wijzen bankrekening. Procema is niet gehouden tot het vergoeden van rente over de waarborgsom aan Afnemer.

d) Procema is, onverminderd de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Aanbieding en/of Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, op te schorten totdat Afnemer de waarborgsom heeft betaald, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst, zulks onverminderd alle overige aan Procema toekomende rechten 

e) Indien Afnemer in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens Procema, is Procema, onverminderd haar recht om nakoming te vorderen, terstond gerechtigd om alle vorderingen, ook de nog niet reeds opeisbare, die zij uit welken hoofde dan ook op Afnemer mocht hebben, te verrekenen met de door Afnemer betaalde waarborgsom.

f)  Afnemer is niet gerechtigd om enig van haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Aanbieding en/of Overeenkomst te verrekenen met de betaalde waarborgsom.

g)  De terugbetaling van (het restant van) de waarborgsom aan Afnemer zal, nadat Afnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft gedaan, geschieden nadat alle uitstaande vorderingen van Procema zijn voldaan op een door Afnemer aan te geven bankrekeningnummer.

17. Uniforme artikelcodering

a) Voor het eventuele ontbreken, onjuist of onvolledig zijn van een symbool als bedoeld in de European Article Numbering Association (E.A.N.-regeling) is Procema nimmer aansprakelijk. 

18. Geschillen en toepasselijk recht

a)  Aanbiedingen, Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Buitenlandse wetgeving en internationale verdragen inzake internationale koop, zoals het Weens Koopverdrag, waarvan Partijen de toepasselijkheid kunnen uitsluiten, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

b)  De bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, daarbij inbegrepen geschillen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd, met uitzondering van de geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren.


Handelsmaatschappij Procema B.V., november 2014.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Vind je deze pagina interessant? Deel deze online via:

Kopieer link
Sluiten
Do you need help selecting products?

We like to help!

phone
phone Close