Terms and Conditions - Procema BV

Do you have any questions?? 0345 534 748

Location: Plantijnweg 11, 4104 BC Culemborg

Language:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP, LEVERINGEN EN BETALING

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANDELSMIJ. PROCEMA B.V. te CULEMBORG

1. Definities

a) In deze voorwaarden wordt Handelsmij. Procema B.V., statutair gevestigd te De Meern en kantoorhoudende te (4104 BC) Culemborg aan de Plantijnweg 11, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 11033548, aangeduid als “Procema”, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert.

b) Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de niet-consument die een overeenkomst met Procema aangaat of wil aangaan of aan wie Procema een aanbieding doet of aan wie Procema een leverantie of prestatie verricht.

c) Onder producten wordt verstaan: alle zaken die op basis van een tussen Procema en de afnemer gesloten overeenkomst door Procema geleverd zijn of geleverd zullen worden.


2. Toepasselijkheid

a) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Procema en de afnemer waarop Procema deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b) Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Procema voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

c) Bedingen die van deze voorwaarden afwijken en/of algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer, zijn op aanbiedingen en overeenkomsten tussen Procema en de afnemer slechts van toepassing, indien en voorzover Procema deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.


3. Offertes

a) Alle offertes van Procema zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld.

b) Bestellingen zullen worden uitgevoerd tegen de bij aflevering geldende prijzen en condities, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

c) De door Procema uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. Procema is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de afnemer, door Procema schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


4. Levering

a) Procema is gerechtigd de producten elke werkdag tussen 08.00 en 16.00 uur of op een met de afnemer overeen te komen ander tijdstip op het overeengekomen afleveradres af te leveren of te doen afleveren.

b) De producten zullen door Procema in haar voor leveranties gebruikelijke transportverpakking worden afgeleverd. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. De afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van de retourvracht, zal de afnemer voldoende personeel en mechanische hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen.

c) De afnemer dient ervoor te zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de producten kan worden aangevangen, niet langer dan vijftien minuten bedraagt en dat dan eventuele retourvracht kan worden meegenomen. De afnemer is aansprakelijk voor de vertragingsschade, indien de wachttijd langer is dan vijftien minuten. De aflevering van de producten wordt geacht te zijn verricht zodra deze producten op het losperron of voor de ingang van het magazijn op het overeengekomen afleveradres zijn geplaatst.

d) Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

e) Vanaf het moment van levering komen de producten voor risico van de afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 14.


5. Levertijd

a) De door Procema opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

b) Bij niet tijdige levering dient de afnemer Procema schriftelijk in gebreke te stellen en Procema een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Onder redelijke termijn wordt een termijn van tenminste drie weken na ingebrekestelling verstaan.

c) De door Procema opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.


6. Deelleveringen

Het is Procema toegestaan de producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Procema bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


7. Overmacht

a) Onder overmacht worden begrepen - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, waarop Procema geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Procema niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in haar bedrijf daaronder begrepen.

b) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Procema opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Procema niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

c) Indien Procema bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur zonder opschorting, korting of verrekening te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


8. Prijs

a) Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door Procema afgegeven prijzen in Euro's, exclusief BTW, op basis van door Procema gehanteerde minimum hoeveelheden en inclusief kosten van verzending en aflevering.

b) Indien Procema met de afnemer een prijs overeenkomt, is Procema niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs indien Procema kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en/of levering een prijswijziging van tenminste 5 procent heeft voltrokken ten aanzien van de grondstoffen, valuta en/of lonen, wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties of anderszins niet voorzienbare omstandigheden. Met name zullen rechten, heffingen en belastingen op de goederen of op de grondstoffen waaruit deze zijn vervaardigd, voorzover uitgevoerd of verhoogd na de datum waarop de overeenkomst met de afnemer is gesloten, voor rekening van de afnemer komen.

c) De afnemer kan niet vorderen dat de overeengekomen prijs wordt verlaagd vanwege een prijswijziging ten aanzien van de grondstoffen, valuta en/of lonen, wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties of anderszins niet voorzienbare omstandigheden.


9. Garantie

a) Indien de producten gebreken of tekorten vertonen, dient de afnemer dit binnen drie dagen na aflevering schriftelijk aan Procema te melden.

b) Mogelijke gebreken, die de afnemer ook na deugdelijke controle niet heeft kunnen constateren, dient de afnemer binnen drie dagen nadat hij redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen dat het product niet aan de daaraan te stellen vereisten voldoet, doch uiterlijk binnen één maand na aflevering schriftelijk te melden aan Procema.

c) De afnemer is op straffe van verlies van zijn (garantie-)rechten gehouden binnen de termijnen als vermeld onder a en b Procema schriftelijk te melden dat de producten niet conform de overeenkomst zijn geleverd.

d) Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de producten bestaan.


10. Aansprakelijkheid

a) Procema is jegens de afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 •  Voor schade als gevolg van gebreken in het geleverde product is Procema uitsluitend aansprakelijk als ook voldaan is aan de in artikel 9 neergelegde voorwaarden;
 •  Procema is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Procema of haar ondergeschikten;
 •  De aansprakelijkheid van Procema is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Procema in het betreffende geval wordt uitgekeerd;
 •  Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en Procema aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Procema beperkt tot een maximum van tweemaal de factuurwaarde van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 •  Indien door Procema een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij Procema schriftelijk vermeldt dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

b) Indien de producten door de afnemer of een derde worden verwerkt, dan vrijwaart de afnemer Procema reeds nu voor alsdan voor alle aanspraken die een consument op Procema mocht hebben uit hoofde van afdeling 3 van titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


11. Emballage

De afnemer is verplicht leenemballage, die niet voor éénmalig gebruik bestemd is, en pallets binnen veertien dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de afnemer zijn verplichting tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. De emballage en pallets blijven eigendom van Procema en mogen door de afnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn. Procema is gerechtigd aan de afnemer voor deze emballage en pallets een waarborgsom in rekening te brengen. Mochten er emballage en/of pallets zijn beschadigd of verloren gegaan, dan is de afnemer voor de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk. Procema is in dat geval gerechtigd de door de afnemer betaalde waarborgsom te verrekenen met de door haar geleden schade.


12. Betaling

a) Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Procema aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken. In ieder geval dient de betalingstermijn van 8 dagen of zoals anders overeengekomen te worden beschouwd als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

b) Vorderingen van de afnemer op Procema zijn niet voor verrekening vatbaar met het door de afnemer aan Procema verschuldigde bedrag.

c) Eventuele geschillen tussen Procema en de afnemer over kwaliteit of uit hoofde van door de afnemer ingediende reclames geven de afnemer nimmer het recht op verrekening, opschorting of korting. 

d) Indien de afnemer niet binnen 8 dagen na de factuurdatum het volledige gefactureerde bedrag heeft voldaan, is de afnemer van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is Procema gerechtigd over het uitstaande bedrag een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1% per maand, dan wel de hogere wettelijke handelsrente, waarbij rente over een gedeelte van een kalendermaand wordt berekend als een volle maand.

e) De afnemer is voorts naast de hoofdvordering en de rente aan Procema verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die Procema door de niet tijdige betaling door de afnemer heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld ter hoogte van 20% van het door de afnemer aan Procema verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,=.

f) Het totale met de overeenkomst gemoeide bedrag is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer:

 • Het faillissement van de afnemer is aangevraagd of de afnemer surseance van betaling vraagt;
 • De onder curatele stelling van de afnemer is aangevraagd;
 • Enig beslag op zaken of vorderingen van de afnemer wordt gelegd, waardoor het verder uitoefenen van diens onderneming kan worden bedreigd;
 • In liquidatie treedt; of
 • De onderneming van de afnemer overgaat als bedoeld in art. 662 ev. van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

g) Bonussen, kortingen en dergelijke, voor zover van toepassing, gelden slechts indien de afnemer al zijn verplichtingen jegens Procema stipt is nagekomen.


13. Ontbinding

a) Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

b) Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Procema richt, zal de afnemer in elk geval Procema schriftelijk in gebreke stellen en Procema een redelijke termijn gunnen om alsnog na te komen, onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming door Procema.

c) Procema is, onverminderd haar recht om nakoming te vorderen, ten alle tijde gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst tussen haar en de afnemer te ontbinden indien:

 • De afnemer in enig opzicht in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst tekort schiet, in het bijzonder zijn verplichting tot betaling en tot inontvangstneming van de producten;
 • Aan Procema omstandigheden ter kennis komen die haar gegronde vrees geven dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • De afnemer weigert de krachtens artikel 16 overeengekomen waarborgsom te voldoen;
 • Het faillissement van de afnemer is aangevraagd, de afnemer surseance van betaling vraagt of de onder curatele stelling van de afnemer is aangevraagd;
 • Enig beslag op zaken of vorderingen van de afnemer wordt gelegd, waardoor het verder uitoefenen van diens onderneming kan worden bedreigd;
 • In liquidatie treedt; of
 • De onderneming van de afnemer overgaat als bedoeld in art. 662 ev. van boek 7 vanhet Burgerlijk Wetboek.

d) In geval van ontbinding krachtens een van de onder lid c. genoemde ontbindingsgronden is Procema gerechtigd:

 • De door Procema geleverde producten voor rekening en risico van de afnemer naar elders te vervoeren en op te slaan of in eigen bedrijf opgeslagen te houden;
 • Alle verdere verplichtingen of leveranties, onverschillig uit welk contract, op te schorten;
 • Alle overeenkomsten door enkele kennisgeving harerzijds te ontbinden en de geleverde producten terug te nemen;
 • Tot vergoeding voor alle door Procema geleden vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

e) Onverminderd het onder d. bepaalde, is Procema in geval van ontbinding in elk geval gerechtigd als schadevergoeding te vorderen het eventueel nadelig verschil tussen de overeengekomen prijs en de marktconforme prijs van de in het geding zijnde hoeveelheid zaken op de vierde werkdag na de dag waarop de afnemer van de ontbinding in kennis is gesteld.


14. Eigendomsvoorbehoud

a) Alle door Procema geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Procema totdat de afnemer alle vorderingen, ook de nog niet reeds opeisbare, voortvloeiende uit alle met Procema gesloten overeenkomsten heeft voldaan. Procema is bevoegd haar eigendomsrechten uit te oefenen en de producten op te eisen indien de afnemer in enig opzicht tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Procema.

b) Door Procema geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitvoering worden verkocht en verwerkt, tenzij Procema uitdrukkelijk heeft bedongen dat uitsluitend voor eigen gebruik is geleverd.

c) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of anderszins daarop zekerheidsrechten willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Procema daarvan terstond op de hoogte te stellen.

d) De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Procema.

e) Het is de afnemer verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Procema de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

f) De afnemer geeft Procema dan wel een door Procema aan te wijzen derde reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om in alle gevallen waarin Procema haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Procema zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.


15. Doorlevering

a) Tenzij Procema uitdrukkelijk uitsluitend voor eigen gebruik van de afnemer heeft

geleverd, is de afnemer gerechtigd de zaken door te verkopen en te leveren mits:

 1. De afnemer garandeert dat de producten niet door hem of door een derde tezamen met andere artikelen welke concurrerend zijn ten opzichte van enig door Procema in de handel gebracht product worden aangeboden dan wel in enige promotionele actie worden gebracht;
 2. De afnemer garandeert dat de producten door hem of door een derde in de originele van Procema afkomstige verpakking worden doorverkocht;
 3. De afnemer met de derde(n) waaraan hij doorverkoopt en/of -levert een kettingbeding overeenkomt waarin de sub i. en ii. genoemde voorwaarden ongewijzigd zullen worden opgenomen.

b) Indien de producten op enig moment, zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van Procema, door de afnemer of een derde in strijd met art. 15a in het handelsverkeer worden gebracht, te koop worden aangeboden of worden overgedragen, dan verbeurt de afnemer zonder dat daarvoor ingebrekestelling vereist is aan Procema een direct opeisbare boete van euro 5.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat zulk handelen voortduurt, met een maximum van euro 115.000,00 vermenigvuldigd met het aantal merken dat daarbij betrokken is.


Art. 16 Nadere zekerheden

a) Procema is te allen tijde gerechtigd om te verlangen dat de afnemer op eerste verzoek van Procema voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van Procema op de afnemer, uit welken hoofde ook, ten genoegen van Procema, (nadere) voor Procema conveniërende zekerheden stelt. De omvang van de gevraagde zekerheden moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van de afnemer jegens Procema. Procema bepaalt welke zekerheden dienen te worden gesteld. Procema kan in ieder geval verlangen dat de afnemer een waarborgsom betaalt op de hierna omschreven wijze.

b) De afnemer dient op eerste verzoek van Procema een waarborgsom aan Procema te betalen, die tot zekerheid strekt voor de nakoming door de afnemer van diens verplichtingen jegens Procema. De hoogte van de te betalen waarborgsom kan door Procema eenzijdig worden bepaald.

c) De betaling van de waarborgsom geschiedt op een nader door Procema aan te wijzen rekening. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

d) Procema is, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten totdat de afnemer de waarborgsom heeft betaald.

e) Indien de afnemer in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens Procema, is Procema, onverminderd haar recht om nakoming te vorderen, terstond gerechtigd om alle vorderingen, ook de nog niet reeds opeisbare, die zij uit welken hoofde dan ook op de afnemer mocht hebben, te verrekenen met de door de afnemer betaalde waarborgsom.

f) De afnemer is niet gerechtigd om haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te verrekenen met de betaalde waarborgsom.

g) De terugbetaling van (het restant van) de waarborgsom aan de afnemer zal, nadat de afnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft gedaan, geschieden na één jaar nadat alle uitstaande vorderingen van Procema zijn voldaan.


17. Uniforme artikelcodering

Voor het eventuele ontbreken, onjuist of onvolledig zijn van een symbool als bedoeld in de European Article Numbering Association (E.A.N.-regeling) is Procema nimmer aansprakelijk.


18. Geschillen en toepasselijk recht

a) Op elke overeenkomst tussen Procema en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Verdragen inzake internationale koop, zoals het Weens Koopverdrag, waarvan partijen de toepasselijkheid kunnen uitsluiten, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

b) De rechter te Utrecht is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, daarbij inbegrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, met uitzondering van de geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren.


Handelsmaatschappij Procema B.V., november 2014.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Vind je deze pagina interessant? Deel deze online via:

Kopieer link
Sluiten
Do you need help selecting products?

We like to help!

phone
phone Close